Standardy Ochrony Małoletnich. Fundacja “Promień Słońca”

UCHWAŁA NR 3.RF.2024

Rady Fundacji „Promień Słońca”

w  Legionowie

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich

Na podstawie art. 22b pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) zarządza się, co następuje:

1

Wprowadza się w Fundacji „Promień Słońca”, zwanej dalej fundacją, Standardy ochrony małoletnich.

 • 2
 1. Ochrona małoletnich w fundacji funkcjonuje w oparciu o przyjęte Standardy ochrony małoletnich, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Standardy o których mowa w ust. 1 uwzględniają specyfikę fundacji.
 3. Ochrona małoletnich w fundacji stanowi ogół działań Rady Fundacji, Zarządu, członków fundacji i wolontariuszy, podejmowanych dla zapewnienia ochrony małoletnich w sposób zgodny i spójny z wprowadzonymi Standardami ochrony małoletnich.
 • 3

Celem wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich w fundacji jest:

 1. Zgodność działań wszystkich podmiotów fundacji ze Standardami ochrony małoletnich.
 2. Przestrzeganie i promowanie zasad bezpiecznych relacji na linii członek fundacji, wolontariusz – małoletni, małoletni – małoletni.
 3. Stosowanie skutecznych mechanizmów kontroli ochrony małoletnich.
 4. Bieżące monitorowanie i ewaluacja ochrony małoletnich.
 5. Szybkie reagowanie w sytuacji pojawiających się podejrzeń krzywdzenia dziecka.
 • 4.
 1. Zadania związane ze stosowaniem Standardów ochrony małoletnich realizują wszyscy członkowie Rady Fundacji, Zarząd fundacji, której podopieczni są podopiecznymi fundacji, również inne osoby które nie są członkami fundacji, a wykonują czynności z małoletnimi (jak wolontariusz).
 2. Za wprowadzenie standardów ochrony małoletnich odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.
 • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2024 r.

Link do dokumentu:  https://fundacjapromienslonca.pl/wp-content/uploads/2024/05/1.-STANDARDY-OCHRONY-MALOLETNICH-FUNDACJI-PROMIEN-SLONCA-MAJ-2024-z-okladka.doc

Dodaj komentarz